KOSZYK

DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO I USŁUG

1. O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest:
MPJ Design Mateusz Adamczyk Paweł Korga, Jan Braatz Spółka Cywilna
NIP 8911634481
REGON 387369484
Ul. Bema 6, 87-720 Ciechocinek

(dalej jako: „Usługodawca”).

2. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Usług dostępny na stronach Serwisu Internetowego.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KURIER – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną umowy przewozu i wskazany Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania zlecenia. Kurier każdorazowo zawiera i realizuje umowę przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej.
 4. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Usług i Serwisu Internetowego.
 6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy
 7. USŁUGA, USŁUGI – wszelkie Usługi Elektroniczne i inne usługi, w tym usługi pośrednictwa, dostępne w Serwisie Internetowym świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 9. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 10. USŁUGODAWCA
  MPJ Design Mateusz Adamczyk Paweł Korga, Jan Braatz Spółka Cywilna
  NIP 8911634481
  REGON 387369484
  Ul. Bema 6, 87-720 Ciechocinek
 11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis Internetowy jest platformą Usług dla Usługobiorców zajmujących się sprzedażą internetową. Serwis za pomocą swoich Usług kompleksowo uzupełnia i wspiera prowadzenia sprzedaży internetowej przez jego Usługobiorców.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania ze Strony w celach bezprawnych.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  (1) dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL;
  (2) dostęp do poczty elektronicznej;
  (3) dowolna przeglądarka internetowa, która potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL;
  (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Korzystać z Usług dostępnych w Serwisie Internetowym na warunkach wskazanych w Regulaminie może Usługobiorca.
 2. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi bez wad.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania Usług w celach bezprawnych. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna oraz poczta tradycyjna.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi: 3-7 dni roboczych.

W przypadku dłuższej realizacji, informujemy klienta o wydłużonym czasie dostawy.

7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@titanspace.pl lub pisemnie na adres:

MPJ Design Mateusz Adamczyk Paweł Korga, Jan Braatz Spółka Cywilna
NIP 8911634481
REGON 387369484
Ul. Bema 6, 87-720 Ciechocinek

 1. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  (2) Państwa roszczenie;
  (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres:
  MPJ Design Mateusz Adamczyk Paweł Korga, Jan Braatz Spółka Cywilna
  NIP 8911634481
  REGON 387369484
  Ul. Bema 6, 87-720 Ciechocinek

  biuro@titanspace.pl
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.